Biếm Họa Thời Sự

từ vietnamexodus.org

trở về cccong.com
 

 

          Phạm Gia Khim Qua Mỹ

Chốt tử thủ cuối cng

 

              Đuốc Đen

VHai Vua khủng bố đang bố lo với nhau